Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce, a Kupující se
zavazuje toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu
uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží
a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů bude Kupujícímu
vždy sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

1.1 Prodávajícím je Lukáš Bajs, se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00, Praha 13 – Stodůlky, IČO: 06022278, tel: +420 720 224 438, email: info@lukasbajsart.cz („Prodávající„). Prodávající je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

1.2 Kupujícím může být buď fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení spotřebitele („Kupující“ nebo také „Spotřebitel“ při splnění zákonných podmínek). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro účely přesného vymezení pojmu spotřebitel a podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník„) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky„) platí pro nákupy v internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího („Kupní smlouva„). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání webové stránky Prodávajícího a další související právní vztahy.

1.4 Internetový obchod Prodávajícího je provozován prostřednictvím webové stránky umístněné na internetové adrese www.lukasbajsart.cz („Webová stránka„).

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce a Kupujícímu je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

1.6 Znění Obchodních podmínek může Prodávající přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Kupujícímu oznámeny prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládá právo Kupujícího od Kupní smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je pouze informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji včetně uvedených cen.

2.3 Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících daní a poplatků – s výjimkou plateb a poplatků za dopravné či dobírečné. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Webové stránce obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen ohledně tohoto zboží Kupní smlouvu uzavřít.

2.4 Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou
dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve
výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy
kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma
podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu
zboží prodávajícímu uhradit. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci
České republiky a Slovenské republiky.

2.5 Pro závaznou objednávku zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na  Webové stránce. Formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu);

2.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

2.5.3 informace onákladech spojených s dodáním zboží („Objednávka„).

2.6 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.

2.7 Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil. Závaznou objednávku Kupující podá stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“. Prodávající po obdržení Objednávky Kupujícímu e-mailem potvrdí její přijetí na adresu uvedenou v čl. 9 těchto Obchodních podmínek („E-mail Kupujícího„).

2.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. množství objednaného zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) ještě požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.

2.9 Smluvní vztah mezi stranami vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), zaslaného Prodávajícím na E-mail Kupujícího.

2.10 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen s ním Kupní smlouvu uzavřít, a to zejména pokud Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek) dříve podstatným způsobem porušil.

2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Kupujícího. Tyto náklady si Kupující hradí sám.

2.12 V případě, že Prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v Objednávce splnit, zašle na E-mail Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se v takovém případě považuje za nový návrh Kupní smlouvy.

2.13 Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených zákonem je ve smyslu ustanovení § 1726 Občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.14 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat zvláštní případy (zpravidla stranami nepředvídané, nechtěné, či náhodné okolnosti), kdy k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde. Půjde např. o případy, kdy Kupující podá Objednávku za podmínek nebo za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému Prodávajícího.

2.15 Uzavřená Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a bude přístupná Kupujícímu v podobě potvrzené Objednávky zaslané na Email kupujícího.

3. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY a darkový poukaz a jeho uplatnění

3.1 Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícím způsobem:

3.1.1 bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 25977002/5500, vedený u  RAIFFEISENBANK a.s., pro platící z České republiky nebo

3.1.2 bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2501646175/2010, vedený u  FIO BANKA a.s., pro platící ze Slovenské republiky.
(„Účet Prodávajícího„)

3.1.3 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému

3.1.4 bezhotovostně platební kartou

3.1.5 v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru

3.2 Součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s balením a dodáním zboží, které má povinnost zaplatit Kupující („Kupní cena„).

3.3 Kupující je povinen Kupní cenu uhradit v plné výši předem. Prodávající odešle zakoupené zboží Kupujícímu až po úplném zaplacení Kupní ceny. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se neužije. V případě zakázkové malby požaduje Prodávající zaplacení 100 % domluvené Kupní ceny i náklady spojené s dodáním a balením zboží před zahájením tvorby.

3.4 V ostatních případech je Kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

3.5 V případě plateb bezhotovostním převodem na Účet Prodávajícího je Kupující povinen uhradit Kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo Objednávky. V případě bezhotovostních plateb je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.6 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se tudíž stane jeho vlastníkem až úplným zaplacením Kupní ceny.

3.7 Změny cen jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.

3.8 Akční ceny platí do vyprodání uvedeného počtu kusů zlevněného zboží nebo po časově určenou dobu. Slevy z Kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.

3.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu („Faktura„). Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na E-mail Kupujícího. Prodávající není plátcem DPH.

3.10 DÁRKOVÝ POUKAZ – PODMíNKY UPLATNĚNÍ

3.10.1 Dárkový poukaz má hodnotu dle výběru zákazníka, který si dárkový poukaz kupuje
(dále jen „kupující“), a to ve výši 1000 Kč, 1500 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč nebo 5000 Kč. Dárkový
poukaz lze zakoupit na e-shopu prodávajícího na adrese www.lukasbajsart.cz.

3.10.2 Kupní cena dárkového poukazu odpovídá hodnotě dárkového poukazu vybrané
kupujícím. Dárkový poukaz bude po jeho objednání zaslán v elektronické podobě
na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

3.10.3 Dárkový poukaz je určený k úhradě nákupu a je možné uplatnit jej na e-shopu
vložením kódu dárkového poukazu do příslušné kolonky v nákupním košíku nebo
sdělením kódu při objednávce v emailu.

3.10.4 Každý dárkový poukaz je opatřen unikáním kódem a není evidován na konkrétní
jméno vlastníka dárkového poukazu. Vlastník dárkového poukazu je povinen
unikátní kód chránit před zneužitím či využitím neoprávněnou osobou nebo
ztrátou. Prodávající vede evidenci dárkových poukazů s unikátními kódy a v
případě, že eviduje daný unikátní kód jako uplatněný, není možné dárkový poukaz
s tímto již uplatněným unikátním kódem uplatnit znovu.

3.10.5 Dárkový poukaz se nevztahuje na cenu dopravy.

3.10.6 Dárkový poukaz není směnitelný za peníze a nelze jej uplatnit opakovaně.

3.10.7 V případě uplatnění dárkového poukazu na e-shopu prodávajícího musí hodnota
nákupu dosahovat minimálně hodnoty dárkového poukazu. Kupující bere na
vědomí, že rozdíl mezi celkovou cenou nákupu a hodnotou dárkového poukazu
není směnitelný za peníze a nelze jej uplatnit při dalším nákupu.

3.10.8 Platnost dárkového poukazu je 1 rok od jeho vystavení.

3.10.9 Prodávající si vyhrazuje právo podmínky užití dárkového poukazu změnit dle
vlastního uvážení.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 Prodávající odešle zboží Kupujícímu kompletní, nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů od úhrady Kupní ceny zboží dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

  a) Osobní odběr (Gdaňská, Praha 8 – místo dle domluvy);
  b) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna;
  c) Doručení prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, Zásilkovna;
      (Doba dodání dopravcem je zpravidla 2-3 pracovní dny)

 

4.2U zboží vytvořeného na objednávku (tj. zakázkového zboží) Prodávající odešle zboží Kupujícímu ve lhůtě, která bude mezi stranami předem sjednána – ujednání dle předchozí věty se v takovém případě neužije. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.

4.3 Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží včetně Faktury, dodacího listu a veškerých dalších dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětnému zboží v souladu s Kupní smlouvou.

4.4 Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy stanoven na základě požadavku Kupujícího uvedeného v Objednávce, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.5 Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání porušením své povinnosti, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

4.6 Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady uskladnění a marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti Kupujícího při převzetí je Prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje.

4.7 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit všechny s tím spojené náklady.

4.8 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny potřebné náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

4.9 Ceny poštovného a balného, způsoby doručení, jakož i další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou stanovit dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li vydány.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.2 Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využit Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od Kupní smlouvy platí ustanovení čl. 9 těchto Obchodních podmínek.

5.3 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit zejména od Kupní smlouvy:

5.3.1 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

5.3.2 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti (30) dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího;

5.3.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;

5.3.4 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5.3.5 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.3.6 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

5.3.7 o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

5.3.8 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;

5.3.9 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.4 Kupující dále nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

5.4.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

5.4.2 použil-li Kupující věc ještě před objevením vady; nebo

5.4.3 nezpůsobil-li Kupující svým jednáním či opomenutím nemožnost vrácení věci v původním stavu.

5.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoliv až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nebo i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit.

5.6 V případě odstoupení se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno na adresu Gdaňská 333/27, 181 00, Praha 8 – Bohnice do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy.

5.7 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, ponese veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Na Kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající jednostranně započíst veškeré své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.8 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na účet určený Kupujícím. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu již při vrácení zboží nebo i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

5.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.10 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli ze stran, stane se darovací smlouva neúčinnou a Kupující bude povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až
2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).

6.2 Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo
službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen
věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího
také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí
osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány
samostatně.

6.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že věc:

6.3.1 odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

6.3.2 je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

6.3.3 je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci.

6.4 Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

6.4.1 je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na
práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného
odvětví, není-li technických norem,

6.4.2 věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které
může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná
prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo
označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době
uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo
učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

6.4.3 je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k
použití, které může kupující rozumně očekávat, a

6.4.4 věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

6.5 Ustanovení čl. 6.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího
před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při
uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

6.6 Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí
i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku
v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního
obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

6.7 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující
nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

6.8 Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou
kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu.
Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace,
které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. 6.3 a čl. 6.4 obchodních
podmínek, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

6.8.1 po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno
poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

6.8.2 po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní
smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se
posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního
obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

6.9 Ustanovení čl. 6.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího před
uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při
uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

6.10 Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v
důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci
nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku
nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 6.8.1
a čl. 6.8.2 obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu
poskytovány vadně.

6.11 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah
nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout
vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu
delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující
prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující
nemůže věc užívat.

6.12 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat
dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný
nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam
vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna
bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné
nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez
vady.

6.13 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K
odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž
montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající
provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím
spojené.

6.14 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

6.14.1 prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 6.13 obchodních
podmínek,

6.14.2 se vada projeví opakovaně,

6.14.3 je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

6.14.4 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

6.15 Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl. 6.14
obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co
mu kupující prokáže, že věc odeslal.

6.16 Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná
osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu,
kdo je určen k provedení opravy.

6.17 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment
prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující
reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní
údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na
jiné osoby určené k provedení opravy.

6.18 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního
obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v
přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu,
pro nějž je kupující požadoval.

6.19 Po marném uplynutí lhůty podle čl. 6.18 obchodních podmínek může kupující od kupní
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

6.20 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

6.21 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na
adrese Gdaňská 333/27, 18100, Praha 8 , telefonicky na čísle +420720224438 či elektronickou
poštou na adrese info@lukasbajsart.cz.

6.22 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí
lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na
náhradu nebylo uplatněno včas.

6.23 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit
reklamační řád prodávajícího.

6.24 Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z
vadného plnění také záruku za jakost.

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


7.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.


7.3 Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty.
Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti
kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností
nejsou prodávajícím stanovena.


7.4 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z
kupní smlouvy.


7.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských
sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu
a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
(dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění
kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností
prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

8.2 Podmínky ochrany osobních údajů jsou podrobně uvedeny v Ochraně soukromí, umístěné na internetové adrese: www.lukasbajsart.cz.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

9.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační
společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na
elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve
smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání
obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

9.2 Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení kupujícího plní
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je
spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze
smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst.
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu
rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení
co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost
ostatních ustanovení.

11.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.

11.4 Přílohu č.1 obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Gdaňšká 333/27, 181 00, Praha 8, adresa
elektronické pošty info@lukasbajsart.cz, telefon +420720224438.

11.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 06.01.2023