Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu zboží uvedené v objednávce, a Kupující se zavazuje toto zboží převzít (buď osobně, nebo od dopravce) a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu uvedenou v objednávce. Kupní cena (nebo jenom „cena“) zahrnuje i náklady spojené s dodáním zboží a případné poplatky související se zvoleným způsobem platby. Výše těchto nákladů bude Kupujícímu vždy sdělena ještě před závazným odesláním objednávky.

Vlastnické právo ke zboží nabývá Kupující zaplacením celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezme.

1.1 Prodávajícím je Lukáš Bajs, se sídlem Kurzova 2222/16, 155 00, Praha 13 – Stodůlky, IČO: 06022278, tel: +420 720 224 438, email: info@lukasbajsart.cz („Prodávající„). Prodávající je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby.

1.2 Kupujícím může být buď fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení spotřebitele („Kupující“ nebo také „Spotřebitel“ při splnění zákonných podmínek). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Pro účely přesného vymezení pojmu spotřebitel a podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník„) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.3 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky„) platí pro nákupy v internetovém obchodě Prodávajícího a v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího („Kupní smlouva„). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při užívání webové stránky Prodávajícího a další související právní vztahy.

1.4 Internetový obchod Prodávajícího je provozován prostřednictvím webové stránky umístněné na internetové adrese www.lukasbajsart.cz („Webová stránka„).

1.5 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce a Kupujícímu je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

1.6 Znění Obchodních podmínek může Prodávající přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Kupujícímu oznámeny prostřednictvím e-mailu nebo zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládá právo Kupujícího od Kupní smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Veškerá prezentace zboží umístěná na Webové stránce je pouze informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webová stránka obsahuje seznam zboží nabízeného k prodeji včetně uvedených cen.

2.3 Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících daní a poplatků – s výjimkou plateb a poplatků za dopravné či dobírečné. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na Webové stránce obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen ohledně tohoto zboží Kupní smlouvu uzavřít.

2.4 Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky a Slovenské republiky.

2.5 Pro závaznou objednávku zboží vyplní Kupující objednávkový formulář na  Webové stránce. Formulář obsahuje zejména informace o:

2.5.1 objednávaném zboží;

2.5.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a

2.5.3 nákladech spojených s dodáním zboží („Objednávka„).

2.6 Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři. Kupující podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád umístěný na adrese www.lukasbajsart.cz/reklamacni-rad/, a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání Objednávky.

2.7 Před odesláním Objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat, opravovat či měnit údaje, které do Objednávky vložil. Závaznou objednávku Kupující podá stisknutím tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“. Prodávající po obdržení Objednávky Kupujícímu e-mailem potvrdí její přijetí na adresu uvedenou v čl. 9 těchto Obchodních podmínek („E-mail Kupujícího„).

2.8 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. množství objednaného zboží, výše kupní ceny, předpokládaných nákladů na dopravu apod.) ještě požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky.

2.9 Smluvní vztah mezi stranami vzniká doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací), zaslaného Prodávajícím na E-mail Kupujícího.

2.10 Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen s ním Kupní smlouvu uzavřít, a to zejména pokud Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek) dříve podstatným způsobem porušil.

2.11 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Kupujícího. Tyto náklady si Kupující hradí sám.

2.12 V případě, že Prodávající nemůže některý z požadavků uvedených v Objednávce splnit, zašle na E-mail Kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant Objednávky a vyžádá si stanovisko Kupujícího. Pozměněná nabídka se v takovém případě považuje za nový návrh Kupní smlouvy.

2.13 Uzavření Kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených zákonem je ve smyslu ustanovení § 1726 Občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.14 Kupující bere na vědomí, že mohou nastat zvláštní případy (zpravidla stranami nepředvídané, nechtěné, či náhodné okolnosti), kdy k uzavření Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím nedojde. Půjde např. o případy, kdy Kupující podá Objednávku za podmínek nebo za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby informačního systému Prodávajícího.

2.15 Uzavřená Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a bude přístupná Kupujícímu v podobě potvrzené Objednávky zaslané na Email kupujícího.

3. KUPNÍ CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY a darkový poukaz a jeho uplatnění

3.1 Kupní cenu a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit následujícím způsobem:

3.1.1 bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 25977002/5500, vedený u  RAIFFEISENBANK a.s., pro platící z České republiky nebo

3.1.2 bankovním převodem na účet Prodávajícího č. 2501646175/2010, vedený u  FIO BANKA a.s., pro platící ze Slovenské republiky.
(„Účet Prodávajícího„)

3.1.3 v hotovosti při osobním odběru

3.1.4 platební kartou při osobním odběru

3.2 Součástí kupní ceny jsou i náklady spojené s balením a dodáním zboží, které má povinnost zaplatit Kupující („Kupní cena„).

3.3 Kupující je povinen Kupní cenu uhradit v plné výši předem. Prodávající odešle zakoupené zboží Kupujícímu až po úplném zaplacení Kupní ceny. Ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se neužije. V případě zakázkové malby požaduje Prodávající zaplacení 100 % domluvené Kupní ceny i náklady spojené s dodáním a balením zboží před zahájením tvorby.

3.4 V ostatních případech je Kupní cena splatná do 10 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy.

3.5 V případě plateb bezhotovostním převodem na Účet Prodávajícího je Kupující povinen uhradit Kupní cenu za zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo Objednávky. V případě bezhotovostních plateb je závazek Kupujícího uhradit Kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Prodávajícího. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží.

3.6 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu koupě. Kupující se tudíž stane jeho vlastníkem až úplným zaplacením Kupní ceny.

3.7 Změny cen jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.

3.8 Akční ceny platí do vyprodání uvedeného počtu kusů zlevněného zboží nebo po časově určenou dobu. Slevy z Kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat.

3.9 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu („Faktura„). Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Kupní ceny zboží a zašle ji v elektronické podobě na E-mail Kupujícího. Prodávající není plátcem DPH.

3.10 DÁRKOVÝ POUKAZ – PODMíNKY UPLATNĚNÍ

3.10.1 Dárkový poukaz má hodnotu dle výběru zákazníka, který si dárkový poukaz kupuje
(dále jen „kupující“), a to ve výši 1000 Kč, 2000 Kč, 3000 Kč nebo 5000 Kč. Dárkový
poukaz lze zakoupit na e-shopu prodávajícího na adrese www.lukasbajsart.cz.

3.10.2 Kupní cena dárkového poukazu odpovídá hodnotě dárkového poukazu vybrané
kupujícím. Dárkový poukaz bude po jeho objednání zaslán v elektronické podobě
na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím.

3.10.3 Dárkový poukaz je určený k úhradě nákupu a je možné uplatnit jej na e-shopu
vložením kódu dárkového poukazu do příslušné kolonky v nákupním košíku nebo
sdělením kódu při objednávce v emailu.

3.10.4 Každý dárkový poukaz je opatřen unikáním kódem a není evidován na konkrétní
jméno vlastníka dárkového poukazu. Vlastník dárkového poukazu je povinen
unikátní kód chránit před zneužitím či využitím neoprávněnou osobou nebo
ztrátou. Prodávající vede evidenci dárkových poukazů s unikátními kódy a v
případě, že eviduje daný unikátní kód jako uplatněný, není možné dárkový poukaz
s tímto již uplatněným unikátním kódem uplatnit znovu.

3.10.5 Dárkový poukaz se nevztahuje na cenu dopravy.

3.10.6 Dárkový poukaz není směnitelný za peníze a nelze jej uplatnit opakovaně.

3.10.7 V případě uplatnění dárkového poukazu na e-shopu prodávajícího musí hodnota
nákupu dosahovat minimálně hodnoty dárkového poukazu. Kupující bere na
vědomí, že rozdíl mezi celkovou cenou nákupu a hodnotou dárkového poukazu
není směnitelný za peníze a nelze jej uplatnit při dalším nákupu.

3.10.8 Platnost dárkového poukazu je 1 rok od jeho vystavení.

3.10.9 Prodávající si vyhrazuje právo podmínky užití dárkového poukazu změnit dle
vlastního uvážení.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 Prodávající odešle zboží Kupujícímu kompletní, nejpozději do čtyř (4) pracovních dnů od úhrady Kupní ceny zboží. U zboží vytvořeného na objednávku (tj. zakázkového zboží) Prodávající odešle zboží Kupujícímu ve lhůtě, která bude mezi stranami předem sjednána – ujednání dle předchozí věty se v takovém případě neužije. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí překontroloval.

4.2 Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží včetně Faktury, dodacího listu a veškerých dalších dokladů, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k předmětnému zboží v souladu s Kupní smlouvou.

4.3 Způsob doručení zboží určuje Prodávající, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy stanoven na základě požadavku Kupujícího uvedeného v Objednávce, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.4 Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání porušením své povinnosti, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 50 Kč (slovy: padesát korun českých) a dále je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

4.5 Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady uskladnění a marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti Kupujícího při převzetí je Prodejce oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje.

4.6 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit všechny s tím spojené náklady.

4.7 Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňuje všechny potřebné náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

4.8 Ceny poštovného a balného, způsoby doručení, jakož i další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou stanovit dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li vydány.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1 Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.3 či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta od převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.2 Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Spotřebitel využit Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek. Pro doručování odstoupení od Kupní smlouvy platí ustanovení čl. 9 těchto Obchodních podmínek.

5.3 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit zejména od Kupní smlouvy:

5.3.1 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

5.3.2 o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti (30) dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího;

5.3.3 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu;

5.3.4 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5.3.5 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;

5.3.6 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal;

5.3.7 o dodávce novin, periodik nebo časopisů;

5.3.8 o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu;

5.3.9 o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením Kupní smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

5.4 Kupující dále nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

5.4.1 došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

5.4.2 použil-li Kupující věc ještě před objevením vady; nebo

5.4.3 nezpůsobil-li Kupující svým jednáním či opomenutím nemožnost vrácení věci v původním stavu.

5.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy kdykoliv až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu bez zbytečného odkladu bezhotovostně na účet určený Kupujícím, nebo i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit.

5.6 V případě odstoupení se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno na adresu Gdaňská 333/27, 181 00, Praha 8 – Bohnice do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy ve stavu a hodnotě v jakém je Kupující převzal, včetně veškerého příslušenství a související dokumentace.

5.7 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, ponese veškeré náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu. Na Kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může Prodávající jednostranně započíst veškeré své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

5.8 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy na účet určený Kupujícím. Prodávající je rovněž oprávněn vrátit peněžní prostředky Kupujícímu již při vrácení zboží nebo i jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

5.9 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Kupní ceny.

5.10 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoli ze stran, stane se darovací smlouva neúčinnou a Kupující bude povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku.

6.2 U spotřebního zboží je Kupující oprávněn uplatnit práva z vadného plnění do dvaceti čtyř (24) měsíců. Je-li však na zboží uvedené datum spotřeby (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.), zkracuje se tato lhůta pouze do tohoto data.

6.3 Kupující je povinen oznámit vadu Prodávajícímu (tj. uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době převzetí:

6.4.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

6.4.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

6.4.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

6.4.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

6.4.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.5 Pokud zboží nesplňuje požadavky uvedené v čl. 6.4, jedná se o vady, za které Prodávající odpovídá. V takovém případě má Kupující:

6.5.1 právo na bezplatnou opravu;

6.5.2 právo na dodání nové věci nebo výměnu její součásti, pokud se vada týká pouze jeho součásti. Toto právo lze využít jen tehdy, je-li to vzhledem k povaze vady přiměřeným řešením reklamace (např. jedná-li se o neodstranitelnou vadu). Toto právo má Kupující rovněž v případě, vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (nejméně třetí (3) reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá (4) pro odlišné závady), nebo má-li zboží větší počet vad (nejméně tři (3) vady současně), pro které nelze věc řádně užívat;

6.5.3 právo na odstoupení od Kupní smlouvy. Toto právo lze využít jen tehdy, není-li možné věc opravit, ani dodat novou či případně provést výměnu její součásti. Dále je možné toto právo využít i v případě, že má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat;

6.5.4 právo na přiměřenou slevu z Kupní ceny. Toto právo lze využít, neuplatní-li Kupující některé z práv z vadného plnění uvedených v čl. 6.4.1 až 6.4.3, ačkoliv mu na něj vznikne nárok, jakož i v případě, kdy Prodávající nemůže plnit či neplní své povinnosti vyplývající z práv z vadného plnění.

6.6 Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje na zboží prodávané za nižší cenu z důvodu existence vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře opotřebení, nebo na vadu, kterou zboží mělo již při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Práva z vadného plnění Kupujícímu rovněž nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že věc má vadu, či pokud ji sám způsobil.

6.7 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese Gdaňská 333/27, 181 00, Praha 8 – Bohnice. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

6.8 Kupujícímu může být rovněž poskytnuta záruka na zboží formou prohlášení v záručním listě, uvedením záruční doby na jeho obalu, v návodu či v reklamě a to i po dobu trvání delší než 24 měsíců. V takovém případě Prodávající určí rozsah a podmínky záruky a na vzniklé vady se uplatní ustanovení § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

6.9 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího.

7. REKLAMACE

7.1 Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

7.2 Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Kupující může svou volbu bez souhlasu Prodávajícího změnit jen tehdy, požádal-li o opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

7.3 Kupující je povinen nákup zboží prokázat. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě.

7.4 Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, případně v této lhůtě informovat Kupujícího o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od jejího uplatnění, nedohodne-li se s Kupujícím písemně jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

7.5 U oprávněné reklamace náleží Kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Ochrana osobních údajů Uživatele se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

8.2 Podmínky ochrany osobních údajů jsou podrobně uvedeny v Ochraně soukromí, umístěné na internetové adrese: www.lukasbajsart.cz.

9. DORUČOVÁNÍ

9.1 Není-li dohodnuto jinak, musí být veškerá korespondence související s Kupní smlouvou druhé smluvní straně doručena písemně (např. e-mailem, osobně nebo doporučeně poštou apod.).

9.2 Kupujícímu je doručováno na e-mailovou adresu nebo na adresu pro doručování uvedenou v Objednávce.

9.3 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Gdaňská 333/27, 181 00, Praha 8 – Bohnice, e-mailová adresa info@lukasbajsart.cz, telefon +420 720 224 438

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Vztahy a případné spory vzniklé na základě Kupní smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.3 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží či poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá žádnému dalšímu povolení.
10.4 Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Více informací naleznete na webových stránkách:

10.4.1 https://www.adr.coi.cz/cs

10.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je kontaktním místem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. Více informací naleznete na webových stránkách:

10.5.1 http://www.evropskyspotrebitel.cz

10.6 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

10.7 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

10.8 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

10.9 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 02.07.2020